اثرات رواني طلاق بركودكان

تعداد صفحه : 46
اثرات رواني طلاق بر كودكان استاد: محقق: فهرست مطالب: موضوع صفحه مقدمه 2 پيشينه نظري 3 عوامل افزاينده‌ي تاثيرات منفي طلاق 6 برخورد كودكان با طلاق 10 اثرات كوتاه مدت طلاق بربچه ها 12 سازگاريهاي بعد از طلاق 13 اثرات دراز مدت طلاق 14 تاثير تعارضهاي وفاداري روي كودك 18 ائتلاف اتحاد خانوادگي 24 اعمال موثر در كاهش تاثيرات منفي طلاق 28 منابع 30 مقدمه: وقتي تصميم براي انجام طلاق گرفته مي شود، چه تاثيري بر والدين وفرزندان به وجودمي آورد؟به ياد داشته باشيد گرچه طلاق جوانب حقوقي دارد بيشتر جوانب عاطفي طلاق بيرون از دادگاه رخ مي دهد. والدين بايد يادبگيرند كه چگونه با تاثيرات طلاق هم براي خود وهم براي فرزندانشان كنار بيايند. نكته مهمي كه بايد خاطرنشان كنيم اين است كه اين موضوع مورد اختلاف وبحث است كه آيا اثرات منفي طلاف نتيجه خود طلاق است يا نتيجه مشاجرات داخل خانه كه منجر به طلاق مي شود. به عبارت ديگر آيا صدماتي كه به كودك وارد مي آيد، برخاسته از تغيير در ساختار خانواده است كه در نتيجه طلاق انجام مي شود يا نتيجه كشمكش والدين ، فشار اقتصادي، يا نداشتن والدين خوب؟ اگر اثرات به كشمكش با خانواده مربوط مي شود وتنها به جدايي والدين ربط نداشته باشد اين اثرات ممكن است خيلي گسترده باشند. اگر چنين باشد بچه هايي كه در خانواده بدون طلاق زندگي مي كنند نيز احتمال دارد با مشكلات مشابهي برخورد كنند.(وينستوك وكين،2002) پيشينه نظري نظرية وابستگي باولبي مبدع نظرية وابستگي است. او به بررسي تاثير غرايز و نيز محيط در رشد كودك پرداخت. ريشه اين نظريه را مي توان در