اثر تاريخ كاشت بر سويا 14 ص

مطالب دیگر:
📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تأمین📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت نرم افزار📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری و جهانگردی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن و رقابت پذیری📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی واردات برنج📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش به تبلیغات اینترنتی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی و مدل های پیش بینی📎ﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model)📎پاورپوینت مدل شیء📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به ماندن📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلی📎اوراق قرضه

تعداد صفحه : 17
بررسي اثر تاريخهاي مختلف كاشت روي عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم سويا درمنطقه ميانه چكيده: اين آزمايش در سال 1382درمزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاداسلامي واحدميانه جهت تعيين بهترين تاريخ كاشت و رقم مناسب بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام شد. تاريخ‌هاي كاشت در سه سطح شامل 5 ارديبهشت،20 ارديبهشت و 5 خرداد بعنوان فاكتورتاريخ كاشت‌ و ارقام سويا در چهار سطح (كلارك، ويليامز، زان، هاركور) به‌عنوان فاكتور رقم درنظر گرفته شدند .صفات مورد اندازه گيري شامل ، ارزيابي عملكرد ،وزن هزاردانه اندازه گيري ارتفاع بوته ، تعداددانه درغلاف ، تعدادغلاف دربوته ،‌شاخص برداشت واندازه گيري ميزان روغن وپروتئين مي باشد.تجزيه آماري صفات اندازه گيري شده براي مقايسه ميانگين ها به روش دانكن وتعيين ضرايب همبستگي بااستفاده ازنرم افزارExcell انجام شد . تاريخ كاشت اثر كاملاً معني‌داري بر ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته، عملكرد دانه، بيوماس كل، شاخص برداشت و درصد روغن دانه داشت. با تأخير در كاشت بعد از 5 ارديبهشت ارتفاع، تعداد غلاف در بوته، عملكرد دانه، بيوماس كل، شاخص برداشت و درصد روغن دانه كاهش يافت. اما وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و درصد پروتئين دانه تحت تأثير تاريخ كاشت قرار نگرفتند. تعداد غلاف در بوته، عملكرد دانه، بيوماس كل، وزن هزار دانه و درصد روغن رقم زان در هر سه تاريخ كاشت (5 ارديبهشت، 20 ارديبهشت و 5 خرداد) بيش از ساير ارقام بود. درحالي كه درصد پروتئين اين رقم در هر سه تاريخ كاشت كمتر از بقيه ارقام بود. كمترين تعداد غلاف در بوته و همچنين كمترين شاخص برداشت در هر سه تاريخ كاشت مربوط به رقم ويليامز، و بيشترين آنها مربوط به رقم زان بود. همه صفات مورد آزمون به غير از تعداد دانه در غلاف تحت تأثير رقم قرار گرفته و معني‌دار بودند. نتايج در عملكرد نهايي نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه مربوط به تيمار تاريخ كاشت 5 ارديبهشت رقم زان (3649 كيلوگرم در هكتار) مي‌باشد