اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست 27 ص

مطالب دیگر:
مقاله بررسی آمار (تجزیه و تحلیل)مقاله بررسی آموزش جامع Microsoft Wordمقاله بررسی بودجه و قوانین مربوط به آنمقاله بررسی تاریخچه سوبسید در ایرانمقاله بررسی تجارت و مدیریت آنمقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیكمقاله بررسی جامع انرژی خورشیدیمقاله بررسی جایگاه نفت در اقتصاد كشورمقاله بررسی جریان سیالاتمقاله بررسی جنگ الكترونیكیمقاله بررسی جهانی شدن اقتصادمقاله بررسی حجم نمونه و جامعه آماریمقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارتمقاله بررسی خصوصی سازیمقاله بررسی خلاصه ویژوال بیسیكمقاله بررسی دغدغه های یک معلم بیا طرحی نو در اندازیممقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آنمقاله بررسی دیودهای قدرتمقاله بررسی رضایت شغلی و آثار آن بر جامعهمقاله بررسی سرمایه گذاریمقاله بررسی سهام (بورس)مقاله بررسی شاهنامه فردوسیمقاله بررسی طرح های بازاریابیمقاله بررسی علم الكترونیك (تایمرها و …)مقاله بررسی علم الکترونیک و مدار فرمان میکروبی

تعداد صفحه : 25
مقدمه یکی از مهمترین رسالتهای بشر در هزاره جدید بسیج اندیشه ها و توانمندیهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست است.در گوشه و کنار جهان هزاران کارشناس و محقق دست به کار شده اند تا ضمن مطلع کردن جوامع بشری و دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی از مخاطرات بیش روی محیط زیست به راهکارهایی برای صیانت از این میراث مشترک دست یابند. از میان بخش های مختلف تولیدی بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد.این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است.از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از جانب دیگر مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی رویه کودها و سایر موارد شیمیایی در این بخش صدمات جبران نابذیری به محیط زیست وارد می کند.خطرناکترین موقعیت زمانی است که این ارتباط به شکل یک دور باطل در می آید به این صورت که با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایندو سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند.در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست میگردد و به همین ترتیب دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست.(بای بوردی و ملکوتی 1379) مقاله حاضر با درک این خطر می کوشد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست بررسی کند.برداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشورهای جهان و بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.در واقع هدف اصلی از این کار ترویج و ارتقاع نقش نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد.کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح درآمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و