اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

مطالب دیگر:
🔍دانلودکارآموزی -كامپیوتر - آموزش و پرورش گلستان 22 ص🔍دانلودکارآموزی -موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش تحقیقات خاك و آب 68 ص🔍دانلودکارآموزی -کارخانه شیر و لبنیات چوپان 72 ص🔍دانلودکارآموزی 62 ص🔍دانلودکارآموزی آشنایی كلی با سیستم قدرت الكتریكی 49 ص🔍دانلودکارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شركت نفت 55 ص🔍دانلودکارآموزی بررسی سیســتم حسـا بداری آموزش و پرورش میانه 25 ص🔍دانلودکارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 ص🔍دانلودکارآموزی برق - الكتروتكنیك شركت آئین تلاش – بوعلی سینا بررسی سیستم های برق صنعتی🔍دانلودکارآموزی برق - شرکت مخابرات استان 43 ص🔍دانلودکارآموزی برق 24 ص🔍دانلودکارآموزی برق🔍دانلودکارآموزی بهزیستی شوشتر🔍دانلودکارآموزی بیمه آسیا🔍دانلودکارآموزی بیمه سامان 41 ص🔍دانلودکارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه 54 ص🔍دانلودکارآموزی تربیت بدنی 29 ص🔍دانلودکارآموزی تعمیر و نگهداری اداره مخابرات رشته مدیریت صنعتی🔍دانلودکارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی 100 ص🔍دانلودکارآموزی ثبت احوال🔍دانلودکارآموزی جامع و کامل در بخش پشتیبانی فنی سوئیچینگ مخابرات🔍دانلودکارآموزی حسابداری 28 ص🔍دانلودکارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص🔍دانلودکارآموزی حسابداری اداره پست 33 ص🔍دانلودکارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی

تعداد صفحه : 30
رای اصراری دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید. در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید. قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند. به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است. به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است: در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله